.
                            C     :                 , , ,     K                        
. .
.

.
:
:
?
: !
-
!
-
-
C
C
-
C
C
""
" "
""
""


.
: :
: 161592 [ ]
...
נשמתי הצעירה לנצח
הנשמה
יש ליצור תנאים מיוחדי& #1501; עבור הנשמה אחרת היא לא תוכל להתפתח, להשתכל& #1500; ולהגיע לתיקון. כדי להיפתח, הנשמה זקוקה למרחב רב-מימד י וחופש לתקשר עם העולמו& #1514; החיצונ& #1497;ים. נשמה כלואה לא תתמלא באור רוחני של אלוקים.
במרחב הצר של האוויר& #1492; היומיו& #1502;ית, המחניק& #1492;, המשעממ& #1514;, ללא עניין ושמחה, הנשמה אינה מסוגלת להפגין את כל התכונו& #1514; הפוטנצ& #1497;אליות הכלולו& #1514; בה. לבצע תמורות בהשפעת זרם האור המיסטי. לממש במלואם את המאפיי& #1504;ים המיסטי& #1497;ם של הרוח. תחת השפעה של זרימת האור המיסטי. לפתוח לכל הרוחב את התכונו& #1514; המיסטי& #1493;ת של הרוח. היא לא תוכל להתפתח בכיוון של תקשורת עם העולם העליון. לא תוכל למלא באור מטהר את כל המרחב. תכונות הנשמה כוללות את הצורך למלא באור מטהר את כל המרחב הראוי. אין זה אפשרי ללמוד על אודות הנשמה והתפתח& #1493;תה באמצעו& #1514; שיטות מדעיות פרימיט& #1497;ביות. הנשמה המיסטי& #1514; נגזרת מן החומר המיסטי והתפתח& #1493;תה והתמור& #1493;ת בה מתרחשו& #1514; בהתאם לחוקים מסתורי& #1497;ם בעלי תכונות מסטיות. אין זה דומה לכל התמורו& #1514; החומרי& #1493;ת הפיזיו& #1514;, הכימיו& #1514; או הביולו& #1490;יות של הטבע החומרי החי.
 
חוקי המכניק& #1492; המיסטי& #1514; אינם ניתנים לתפיסה אף על ידי הגאוני& #1501; של התקופה המודרנ& #1497;ת. החוקים האלה מורכבי& #1501; יותר מאלה של ניוטון. יהיה צורך במספר מהפכות בתודעה האיטית של אנשים המתפתח& #1497;ם בהרמונ& #1497;ה בטרם נצליח להגיע לרמה של אמיתות אלוקיו& #1514;. הידע הוא הרמה ההתחלת& #1497;ת של רכישה אבולוצ& #1497;ונית של ידע. נשמה היא מערכת ברמה המיסטי& #1514; הרוחני& #1514; ביותר והיא נמצאת ביחסי גומלין קבועים עם הגוף החומרי שהוא מנגנון פיזיקל& #1497; וביולו& #1490;י פשוט למדי. מתרחשי& #1501; בו תהלים כימיים על בסיס חלבוני& #1501; והורמו& #1504;ים. במשך שנים רבות, עשרות שנים למעשה, הנשמה נמצאת עם הגוף כחלק בלתי נפרד ממנו בצו הטבע המיסטי. לא תמיד יחסי הגומלי& #1503; האלה, שהם בעצם לא ממש חובה ולא ממש מרצון, הופכים לשותפו& #1514; אמתית. לעתים קרובות, הנשמה לא מהווה את הכוח המוביל והגוף מובל על ידה באופן תמידי. לא תמיד! לעיתים רחוקות קורה הדבר ההפוך! במקרה זה, הנשמה חשה אי נוחות וסובלת ממכות הגורל האכזר. הקיום של הנשמה אינו עליז במיוחד. אך הפרדוק& #1505; הוא בכך שהנשמה, בהיותה פתוחה, יותר קל לה להיטהר.
 
בעת ההתנגש& #1493;ת בין הנשמה והגוף, העצמאו& #1514; של הנשמה נפגעת. היא נחלשת ולא יכולה להישאר הכוח המוביל. אך הנשמה עדיין שומרת על התפקיד& #1497;ם והמחוי& #1489;ויות הקודמי& #1501; שלה. הכוח העליון לא פוטר את הנשמה מדרישו& #1514; של שיפור, התפתחו& #1514; ובקרה. על הנשמה לבצע את תפקידה בדיוק המירבי. יחסים מורכבי& #1501; מאלצים את הנשמה להיות לעיתים קרובות במתח, לעיתים במתח תמידי. היא לא מאבדת את החדות של פעולות& #1497;ה, אך איכות הקליטה שלה עלולה להיפגע. היא נאלצת לחשוף את יכולות& #1497;ה היצירת& #1497;ות ולנקוט בכל מקרה ספציפי בפתרונ& #1493;ת התואמי& #1501; עבורו. הנשמה אינה מאפשרת פגיעה בגאווה או בתפקיד& #1492; המובל. לעיתים קרובות הנשמה יורדת מטה במדרגו& #1514; הזוהמה. בתוך כך מופעל עליה לזמן מסוים לחץ אדיר ומאבדת את החלק של תמצית האור האלוקי. במצב מחולל זה היא נמצאת עד לשלב החיים הבא שיואר על ידי אור האלוקי& #1501;. בעת הבריאה נקבע מלכתחי& #1500;ה כי על הנשמה להימצא במעמד הגבוה המוענק לה. החובות והאחרי& #1493;ת מעודדי& #1501; אותה לתפוס עמדת תצפית גבוהה.
 
לצפות ולבקר את מה שמתרחש עם כל הקפדנו& #1514; של הטוהר הרוחני, ללא לחצים וגסות רוח, בהקפדה מלאה, לבצע בעדינו& #1514; את התפקיד& #1497;ם של רגולטו& #1512; של היחסים. אין זה פשוט! הדבר אפשרי כאשר ההכרה היא מפותחת ואחראי& #1514;, מחונכת מגיל הרך, ממושמע& #1514; ובעת ובעונה אחת נוחה. הגוף צריך להיות מונהג ונשלט על ידי כוח רצון שהוא חלק מהמבנה התפקוד& #1497; של הנשמה. הרמוני& #1492; ביחסי גומלין בין הנשמה והגוף די נדירה. זה הוא המצב האידאל& #1497;. בחיים האמתיי& #1501; הגועשי& #1501; והמלאי& #1501; בסתירו& #1514; ואף לעיתים מנוולי& #1501;, אנו עדים יותר לאי הבנות, בעיות תקשורת, וסכסוכ& #1497;ם. שגעונו& #1514; החיים עלולים להשפיע לרעה אף על הנשמה שאינה נוטה לחולני& #1493;ת. יש לציין בהערה זו: כל "מחלות נפש" פוגעות בגוף ואין להן כל קשר לנפש. מושג זה שגוי מלכתחי& #1500;ה! הוא מקובל במינוח רפואי וגם משתמשי& #1501; בו בחיי היום יום. יתכן שהנפש עלולה לסבול ממחלות, אך מחלות שלא מן העולם הזה.
 
ברור שלא תמיד מתקיימ& #1497;ם יחסים תקינים בין הגוף לנשמה. לעיתים קרובות יותר הגוף מתנהג כשליט אבסולו& #1496;י ואפילו לא משער את הימצאו& #1514; הנשמה בתוכו. גם כאשר נודע לו על כך, הוא אינו רוצה להתחלק ב"שלטון ". בעיקרו& #1503;, לנשמה תמיד יש מספיק עבודה ודאגות! היא מתרוצצ& #1514; בייאוש כדי להתנגד לאנוכי& #1493;ת הרצונו& #1514; של התודעה המעורפ& #1500;ת.
 
מצב הרוח של הנשמה נוטה לשינוי& #1497;ם. היא חווה לעתים קרובות תקופות של רומנטי& #1493;ת נוסטלג& #1497;ת. ישנה קצת, מתעצבת בעקבות קיצוץ במרחב הפעילו& #1514; שלה. מחזורי החיים מעניקי& #1501; לנשמה את הצבע והטעם משלה קולות, גוונים מוזיקל& #1497;ים, אופי מגוון, מצבי רוח משתנים ביום יום, יכולות, שאיפות ורצונו& #1514;. הנשמה קובעת את קצב הדופק והנשימ& #1492;, אורך הצעד ורוחב, פתיחות ונדיבו& #1514;, אינטנס& #1497;ביות של קצב הלב, חדות הראיה, התפתחו& #1514; של יכולות השכליו& #1514;, מנטליו& #1514; ואף מאפיינ& #1497;ם לאומיי& #1501; וסובלנ& #1493;ת. הנשמה רוחנית יותר, נרחבת יותר ונעלה יותר מהמצפו& #1503;. היא "טבעית" כמו האינסט& #1497;נקטים, חשובה כמו תפקודי רביה, תורשה, לאום, ארץ מגורים, מקצוע. לעיתים נשמות חסרות שובע ובעלות גוונים רבים. מגוון שלם, אוסף של יכולות פוטנצי& #1488;ליות. נסו לממש את הכלאו את החשוב ביותר במהלך החיים הקצרים. חיים רבים נקטעים, נשארים ריקים לחלוטי& #1503;, ממומשי& #1501; חלקית. תיקוני& #1501;, חידושי& #1501; מחייבי& #1501; המשך המחזור. חיי הגוף נדחסים על ידי הקוד האינפו& #1512;מטיבי לתוך המבנה הנקודת& #1497; של מישור הנשמה: נשמר בתור בליטה. הנשמה קובעת את המשך הזמני של היותה במצב מחובר מרגע כניסתה. יתכן שתיקון של המשך הזה במהלך החיים. השפעת הנשמה משמעות& #1497;ת: התפתחו& #1514; הגוף מתרחשת בשלבים במהלך חייו על פני האדמה!
יעקב יודע שמלאך המוות ארוך צוואר בא לקחת את נשמתו, את כל הנשמות, בפתאומ& #1497;ות ובעת לא מתאימה. הוא יבוא עם עיניים דהויות וכבויו& #1514; כאשר פניו הם מסכה בצבעים צהוב, ירוק וחום. יש להתכונ& #1503; מראש כדי לא להיתפס בהפתעה. הוא מתחנן לאלוקי& #1501;, מתפלל (לומד להתפלל) כדי שהשליח שלו לא יגיע בשנתו, אלא כשהוא ער ובהכרה מלאה! הוא רוצה לפגוש את אותו המלאך פנים אל פנים, עיניים מול עיניים! הוא בטוח במזלו שיצליח לחזור על המעשה ההרואי של חכם תלמוד ידוע יהושוע בן לוי יקח את החרב הקטלני& #1514; מידי המלאך! לעת עתה הוא ימלט מנשק ההשמדה שלו, יינצל! הוא בטוח שיוכל לבוא במגע עם אלוקים ומי יודע, אולי יגיע להסכמה? הוא יעריך את התושיה, את היוזמה, יראה שאין לו תחליף ושהוא לא סיים את תפקידו, את הפוטנצ& #1497;אל היצירת& #1497; הבלתי נדלה שלו ואת עמלו. הוא ידחה את מעברו לעולם הבא. מלאך המוות חסר מנוח וחסר רגש, יחזור כלעומת שבא.
 
הוא פורמלי& #1505;ט רזה ללא מצפון, מוסר, חמלה או תחושות. הוא ממלא כל משימה באדיקו& #1514; רבה. מפשט את הדברים המסובכ& #1497;ם, אוהב לגלות יוזמה, לעיתים קרובות יוזמה מיותרת. מנחש את רצונות אלוקים, לעיתים קרובות גורם ל"הפתעו ת". הוא רגיל לכאבים, אסונות וטרגדי& #1493;ת, רואה בהם סיכון מקצועי רגיל. את מעשיו הנובעי& #1501; מחיפזו& #1503; הוא מסביר בדאגתו לנשמות, לתיקון והתקרב& #1493;ת לחברות& #1488; מושלמת. הוא לא חושב הרבה, אלא ממהר למקום פעולתו, מפחד לאחר! אבדן המשימה מרגיז אותו ביותר. כמו שאומרי& #1501; בסלנג לפשל! מלאך המוות פותח את כנפיו הצרים ורבי עוצמה ויוצא לדרכו. את הקורבן הפוטנצ& #1497;אלי, את "הלקוח" מלאך המוות מכניס למצב היפנוט& #1497; חסר רגישות לפי כל הכללים והדריש& #1493;ת. בצידו הימני הוא חוגר חרב מתהפכת. המלאך שולף אותה ומכה בבת אחת באיבר הרגיש ביותר. מכה זו גורמת למוות מיידי! עונש על חטאי העבר. קורה שהקורב& #1504;ות סובלים מכאבים מתמשכי& #1501;, סבל רב וגסיסה עם כאב בלתי נסבל.
 
הנשמה היא החור השחור של החומר המיסטי: היא בולעת קולות, צבעים וריחות ומאחסנ& #1514; אותם בסדר מופתי. היא מעניקה לחומר תכונות מיסטיו& #1514;. במיוחד עבור הנשמה יש לנסח חוק מיוחד של התמרה איכותי& #1514; של אנרגיה מקיום חומרי למצב מיסטי. במקרים מסוימי& #1501; האנרגי& #1492; העודפת נפלטת ובאחרי& #1501; היא נקלטת. הגורמי& #1501; הנלווי& #1501; לתהליך חשוב זה, בפרט אלה הקשורי& #1501; לחום, עדיין לא נלמדו ביסודי& #1493;ת. הנשמה הופכת לדחוסה יותר, אוניבר& #1505;לית ואחידה, אך לא מאבדת את התכונו& #1514; ואת האיכוי& #1493;ת העיקרי& #1493;ת. תהליך חזרה הינו חשוב. ידוע שלחומר היה מלכתחי& #1500;ה בסיס מיסטי. במקרה זה מתרחשת תופעה הפוכה של התמרה וגיבוש. הנשמה היא חלק מהישות האלוקי& #1514; האחידה. בשלב מסוים של בריאת עולם התרחש פירוק של הרעיון האלוקי האדיר על אודות מהות וצורות החיים, הנפשה של חלק מהחומר. מתן מעין יציבות לתהליך, עקביות, התפתחו& #1514;, שינוי והתמרה. בתחילה אלוקים חילק את הנשמה של אדם ל-60000 חלקים. בהמשך, השלמת "מספר הנשמות" התרחשה בכיוונ& #1497;ם מיוחדי& #1501;. הדבר לא הזכיר התחלקו& #1514; התא או דבר מה דומה. הנשמה היא מבנה מורכב ביותר מחומר מיסטי, לא "תא פשוט"! אלוקים השקיע את כל המאמצי& #1501; כדי לבצע את המעשה האדיר. הוא ראה לנוח יותר לחלק לחלקים את הנשמה שכבר נבראה מאשר לברוא שוב נשמות דומות. אם נשתמש בחשבון פשוט, ברגע נתון של התפתחו& #1514;, היה לאדם רק חלק נשמה עם אותן התכונו& #1514; ולא נשמה שלמה. חלק מהנשמה קיבלה חווה, בניה ומספר לא ידוע לנו של בנותיה. כ-59990 חלקי נשמה אלוקים השאיר עבור "בני אדם" האנשים הנולדי& #1501;. בתורה מספור על הגדולי& #1501; שבהם בלבד. לא כולם חיו כצדיקי& #1501; כפי שהנשמה חייבה אותם!
 
הנשמה היא קנה מידה המושלם לטוהר ומוסר. בני אדם הראשונ& #1497;ם לא נאלצו לעמוד בפיתוי& #1497;ם רבים ונשמות טהורות עלו מהר יותר למחוזו& #1514; הקדושי& #1501; של אלוקים.
 
הנשמות המוכשר& #1493;ת, הדייקנ& #1497;ות, הפעילו& #1514; והטהור& #1493;ת ביותר מופקדו& #1514; על ניהול המשרד השמימי. בהיררכ& #1497;ה של אלוקים קיימות משרות מועילו& #1514; רבות. המטרות שלנו לא כוללות עיון מעמיק יותר בסוגיו& #1514; החשובו& #1514; ביותר של מבנה הפנימי בגן העדן. מותר לנו רק "להעיף מבט". נרגיע את עצמנו ואת האנושו& #1514;: אל תפחדו מהמוות! מוות הוא טבעי. מובן שמוות אלים פוגע בהתפתח& #1493;ת הגורל לפי התוכני& #1514; האלוקי& #1514;. אלוקים נאלץ להסכים עם אי הצלחות בודדות בפעילו& #1514; הבונה, המחנכת והאציל& #1492; ביריבו& #1514; קבועה עם השטן. לא הומצא ולא בוצע חיסון נגד החט. אדם בעל כח רצון ושכל חלשים אינו יודע כיצד לנצל נכונה את זכות הבחירה.
 
הוראת הידע מתבצעת באמצעו& #1514; הישגים מופשטי& #1501;: ללא רוחניו& #1514; ומוסר. המדע המודרנ& #1497; פעול לעיתים קרובות באופן הרסני (משתמשי ם בפירות& #1497;ה בעיקר לרכישת ידע: לניצול בתחומי& #1501; צבאיים: הגאוות& #1504;ים משבטים את עצמם!).
 
בעודנו מלמדים את היסודו& #1514; בהיקף מוגבל, מבלי לשים לב שעזבנו את תחום הרוחני& #1493;ת הגבוהה ביותר. הקיום עבר לחיים גשמיים. הידע הנדרש עבור הילדים מקנים בגני הילדים ומלמדי& #1501; בבתי ספר ברמות שונות. את "הידע הגבוה" הנדרש עבור השכלה גבוהה מלמדים במכללו& #1514;, באוניב& #1512;סיטאו&# 1514;... מדובר בחינוך חילוני. חינוך דתי מקבלים בישיבו& #1514;, במוסדו& #1514; חינוך נוצריי& #1501; ומוסלמ& #1497;ים. כדי להגיע לסודות ולהבין את המורכב& #1493;ת של מבנה ההיררכ& #1497;ה הרוחני& #1514; יש להשקיע מאמצים ולהקדי& #1513; לכך שנים רבות מהחיים. המסתור& #1497;ן לא מתגלה מייד ולא לכולם!. מרבית בני תמותה חיים ללא ידע זה! אין סיבה לגנות את זאת! לאלוקי& #1501; לא חסר מתנדבי& #1501; כדי לקיים את העניין הניצחי והלא ניתן להשמדה של החסידי& #1501; הנלהבי& #1501;.
 
תהליך זה שמביא לתמורו& #1514; לא נכנס ל"מדע המודרנ& #1497;" אפילו ברמתו המתקדמ& #1514; הנוכחי& #1514;: עם הגיון פרימיט& #1497;בי. נחשב שהמחקר& #1497;ם נתקעו במחסום המסתור& #1497;ן: אין לאן להתקדם! המדע חווה באופן תמידי משברי צמיחה, התקדמו& #1514;, חדירה ואפשרו& #1497;ות מוגבלו& #1514;. היעדר נבואה גאונית. חוסר אמון בכוחות& #1497;ו. המדע ספוג במהות קרתנית. שומעים דרישות תקיפות להתאים נוסחה מתמטית: בחוגים האקדמי& #1497;ם המרובע& #1497;ם לא מקבלים אחרת. חבל שאנו לא מסוגלי& #1501; לעשות זאת. התיאור& #1497;ה שלנו, ליתר דיוק השערה סמכותי& #1514; ללא מטען אמפירי וביסוס מדעי משכנע. זאת החולשה שלה: נודה בכך.
 
אנו מקווים שהרעיו& #1503; יתפתח ויהפוך לנחלת הכלל. יקבל חיים משלו. חשוב שהציבו& #1512; המדעי והחושב באופן פילוסו& #1508;י ימצא עניין בסוגיה חשובה זו. יימצאו מעריצי& #1501; ומביאי& #1501; לתמורו& #1514;. תיאורט& #1497;קנים, חוקרים, אנשים נלהבים, אנשי מעשה. יחד עם חיפוש יוצר, ניתוח אנליטי והתלהב& #1493;ת מהמלאכ& #1492; תגיע רוח חדשה של תחרות ויצירה משותפת. הם ירחיבו את הגבולו& #1514; שמזמן עבד עליהן הקלח של תיאורי& #1493;ת ומושגי& #1501; וולגרי& #1497;ם ומטריא& #1500;יסטיי&# 1501;. יביאו דחף חדש להבנה וביסוס נוספים ומעמיק& #1497;ם יותר של הבנת ההתפתח& #1493;ת. פעולה נרחבת ומעמיק& #1492; של תהליכי& #1501; דיאלקט& #1497;ים. אחדות יצירתי& #1514; המיושמ& #1514; כלפי וקטורי& #1501; שונים של ניגודי כיווני& #1501;. ניגודי צורות, מבנים ותחומי פעילות. כיווני& #1501; ביולוג& #1497;ים ומיסטי& #1497;ם, קשרים וסוגי תלות. מחזור המביא לתמורה במצב היצורי& #1501; הביולו& #1490;יים. הקשר עם הייקום. הצטברו& #1514; כמותית, תמורות איכותי& #1493;ת, מערכת מורכבת באופן שלא יאומן במסגרת ריבוי צורות של החומרי& #1493;ת והתופע& #1493;ת המיסטי& #1493;ת. נדרשת תיאורי& #1492; עכשווי& #1514; ואוניב& #1512;סלית של המכלול המאחד. ביסוס של אחדות הכיוון של התהליך, משקל נגד של הדברים הספציפ& #1497;ים: ניגודי& #1501; ברורים במערכת ברמת מורכבו& #1514; שלא ניתנת לתפיסה של הבריאה האלוהי& #1514;.
 
לאחר מכן תבוא טרנספו& #1512;מציה של כל הבריאה לצורת אחדות. האופנה לא עוברת בהתלהב& #1493;ת קלת אמונה מהשווא& #1493;ת, פיברוק באמצעו& #1514; "עובדות " מקריות. הונאות קיצוני& #1493;ת. מה שטוב שלא נאלצנו לסבול מבעיות מרובות, קשיים. בתחילה הופיעה מערכת בינרית של ערכים וקואור& #1491;ינטות. הרי במערכת אחרת היה עלול להופיע פיצול, העמקה ויריבו& #1514; עוד יותר חריפה בין המערכו& #1514; והכיוו& #1504;ים. בעת החדישה ביותר של התפתחו& #1514; אינטנס& #1497;בית, הניגוד& #1497;ם, לעיתים קרובות, מתקרבי& #1501; יותר ומשלימ& #1497;ם זה את זה. אוטו-טו יתאחדו באקסטז& #1492; משותפת. חיבור בעל פוטנצי& #1488;ל לפיצוץ והרס אפשרי. לצורך העמקה של תמורות יצירתי& #1493;ת, המשך התפתחו& #1514; קיים צורך במישור& #1497;ם נרחבים יותר של הבלתי נראה, המיסטי. ידע מעמיק עבור הכרות מדויקת יותר, הבנה של תכונות הטבע של החומר. צריכים רעיונו& #1514; חדשים! ראיה אחרת! לא סתם מכשירי& #1501;, טכנולו& #1490;יות, מטרות ואספקה.
 
החוקר צריך לעלות לרמת התפתחו& #1514; איכותי& #1514; מחודשת. להתנקו& #1514; "מתפיסו ת חומריו& #1514; וולגרי& #1493;ת" האופיי& #1504;יות להיכרו& #1514; התחלתי& #1514; עם העולם. עבור "עליה איכותי& #1514; לרמה של פיזיקה מיסטית" צריך להפעיל את שני ההמיספ& #1512;ות של המוח. תת-מודע חייב להשתתף בתהליך! יש להגיע לראיה ותחושו& #1514; נרחבות ומעמיק& #1493;ת: להיפטר מסכמות שבלוני& #1493;ת! לצאת מגבולו& #1514; הבנליו& #1514; המוכרת. להגיע אל מעבר לאופק של האפשרי. להמשיך לחוש את הזמן הרגיל. יש לתאם את הזמן עם התאריכ& #1497;ם הספציפ& #1497;ים של לוח שנה המקובל. להקדים את התקופה. להתאמץ ולהצלי& #1495; להציץ לעתיד. לראות את כל הדרך. לראות את תמונת הקיים, מבנה המתחדש. להבין את הצבעונ& #1497;ות, ריבוי המשמעו& #1497;ות של הדיאלק& #1496;יקה של תנועה גלובלי& #1514; למלכות הלא ידועה של האמת האלוקי& #1514;. יש לעבור במחשבה על הסכנות והקשיי& #1501; הצפויי& #1501;.
 
וזה עוד לא הכל. יש להיות מסוגלי& #1501; לבצע את העבודה מהסדר הגבוהה: בנייה מיסטית, יצירה של הבריאה. להפוך את העתיד למציאו& #1514; הניתנת לשליטה. לא לשלול מעצמך את התענוג& #1493;ת החושיי& #1501;, את ההתעלו& #1514; הרוחני& #1514; בעת התגלות של הסוד, חדירה למסתור& #1497;ן. להתעלו& #1514; בעצמך מעל החברה והזמן. לתרום להתאמת& #1501; לרוח התקופה של הרנסנס המיסטי הבא עלינו. לפגוש את מה שצפוי על ידי כולם בזהירו& #1514; ובאופן מודע. תוך כדי כך להפיק תועלת מרבית לעצמנו לשם המשך התפתחו& #1514; של כל החברה, התחדשו& #1514; מבנה החברה וטבעו של האדם עצמו. פעולות טיהור רוחניו& #1514; מתרחשו& #1514; לעיתים קרובות יותר בלילות, במצב שינה. התחדשו& #1514; וטרנספ& #1493;רמציה של האישיו& #1514;. במנוחת שינה ההכרה מתנתקת באופן חלקי. מנסים לחקור את מצב השינה, מחלקים את השינה לשלבים. מנסים להכיר בטבע החלומו& #1514; ולפענח את פשרם.
 
אנחנו רגילים לראות דברים דמיוני& #1497;ם שמזכיר& #1497;ם במקצת את המציאו& #1514;. מופיעה תחושה של תנועה מהירה מאוד. לעיתים מופיעו& #1514; תמונות של התקן שלא נראה מעולם או הצצנו בו בעולמו& #1514; אחרים. לעיתים רחוקות רואים בחלומו& #1514; עלילות דמיוני& #1493;ת. כל החלומו& #1514; מופיעי& #1501; בשלב של שינה עמוקה. פסיכיא& #1496;רים מסוימי& #1501; רואים בחלומו& #1514; כביטוי של תת-מודע . לומדים את החלומו& #1514; במסגרת טיפול בחולים. חלומות מסוימי& #1501; נושאים בתוכם אזהרות. משייכי& #1501; אותם אפילו לנבואו& #1514; שיתגשמ& #1493;. קיימת השארה שבלילו& #1514;, בעת עירות, שינה וחלומו& #1514;, מרכז בקרה יחיד מקיים את הקשרים, את הקשר הקצבי בין תהליכי& #1501; חיוניי& #1501;, מחזורי& #1501; בתוך הגוף מכוון את הקשר ואת האיחוד. בתוך כך מתרחשת פעילות גומלין עם הנשמה: בהתחשב בשלבים של התמורו& #1514; החלות בה. כך מגיעים לאחדות מלאה בין תהליכי& #1501; ותפקוד& #1497;ם בתוך הגוף עם מצב הנשמה.
 
ההיבט הרוחני נמצא ביחסים טובים ומשתף פעולה עם התודעה. עימותי& #1501; ביניהם מתרחשי& #1501; לעיתים רחוקות. בגרסאו& #1514; האחרונ& #1493;ת ההיבט הרוחני נשאר הסמכות העליונ& #1492;. הוא מתאפק מלהפגי& #1503; פרצי גאוותנ& #1493;ת, זמנית נע אחורה או לצד מן העמדות העקרונ& #1497;ות שלו: אינו מתעמת עם התודעה. לא מביא את הדברים לקיצונ& #1497;ות וסיכסו& #1499;ים. עמדת נשמה היא מיוחדת: עם הזמן היא מביאה לה הצלחה. בכל המקרים הנשמה נוקטת בגישה אינדיב& #1497;דואלי&# 1514;. היא "רואה" את הביטוי& #1497;ם של הדברים המיסטי& #1497;ם שלא נראים בראיה רגילה. הנשמה תמיד צודקת: לרשותה מידע רב יותר ויש לה גם נסיון רב יותר של גלגולי& #1501; קודמים. קיום של שני מרכזים אוטונו& #1502;יים: הנשמה והתודע& #1492;, במקרים מסויימ& #1497;ם מביא לפיצול של הקיום המאוחד. כאשר האישיו& #1514; קיימת זמן ממושך במבנה דו או רב מרכזי, הפעילו& #1514; שלו הופכת לבלתי עקבית. פירותי& #1492; מתפזרי& #1501; וזורמי& #1501; בנחלים זעירים רבים.
הנשמות בורכו במישור& #1497;ם, שדות, איזורי& #1501; ופאות שונים: למילוי תפקידי& #1492;ן. יש להן רגישות, חושניו& #1514; מיוחדת. מוקדים פעילים של טיפוח רוחני של העולם שואפים לפריפר& #1497;ה. מתמקמי& #1501; לאורך ההיקף: על הקו. לא מאבדים את הקשר. במוקדי& #1501; המולחמ& #1497;ם של הנשמה מרוכזי& #1501; המרכזי& #1501; החושיי& #1501; השולטי& #1501; על הפעילו& #1514;, הטיפוח, הסדר. הנשמה פותחת את היציאו& #1514; במאמץ כוח רצון. היא עוקבת אחרי הדרכים הרוחני& #1493;ת. מיכלים ונפחים מטוהרי& #1501; מתחברי& #1501; למוקדי& #1501; החושיי& #1501; של הנשמה. הפוטנצ& #1497;אל הרוחני הינו מטען של אנרגיה זויתית. מתרחשת העברה בין המידע "הפנימי " ו"החיצו ני" בין שני המרכיב& #1497;ם. לפני ובעת קבלת מתרחשי& #1501; חילופי ניסיון. במהלך שיתוף הפעולה מתרחשת עלייה אבולוצ& #1497;ונית המלווה את הלידה מחדש והיטהר& #1493;ת של הנשמה. בעת היטהרו& #1514; מלאה, הנשמה משתחרר& #1514; מנטל הגוף, הקיום על פני האדמה. היא מוכנה אפילו להפוך למלאך. יכולה להישאר ללא "תפקיד".
 
מצב השינה של הגוף הוא מצב תקין לבירור של אי הבנות, פיתרון קונפלי& #1511;טים. דאיה חופשית של הנשמה. תפקודה המשוחר& #1512; במרחב. תקופה המתאימ& #1492; ביותר עבור פרץ פעילות נפשית אקטיבי& #1514; ורוחני& #1514;. הנשמה המלאה באור הרוחני עוברת טרנספו& #1512;מציה כל הזמן. היא שואפת למימדי& #1501; גבוהים כדי למלא משימות אחראיו& #1514; יותר. הכלים הרגישי& #1501; ביותר של הנשמה מוכנים תמיד לקלוט ולמלא את המלאי עד לרוויה. ..וכתוצ&#1488 ;ה מעבר איכותי לתיקון מלא. תיקוני& #1501; זעירים ביותר, המביאי& #1501; להתעלו& #1514;, מתרחשי& #1501; כל הזמן. בעוד הדעה צלולה, הנשמה שותקת בצניעו& #1514;. תופסת עמדת המתנה. הנשמה מתמרנת: נאלצת לשנות את הטקטיק& #1492;, את העמדה, התצוגה. הנשמה המשתנה משפיעה על הגוף, מאלצת לעקוב אחריה: שינויי& #1501; בגוף משפיעי& #1501; בתגובה על מצב הנשמה.
 
לגוף יש צורה מוצקה וברורה בעלת מבנה די מורכב. הוא מזכיר משאבה ביולוג& #1497;ת חסכוני& #1514; המתפקד& #1514; היטב. את הגוף שמו בתמיסה קולואי& #1491;ית בעלת תכונות רוחניו& #1514;: הגוף מגיע לסביבה אחרת. הוא נאלץ להגיב תחת השפעה של "הגורמי ם החיצונ& #1497;ים" שפועלי& #1501; מתוכו, בו מתרחשי& #1501; התהליכ& #1497;ם העיקרי& #1497;ם. הגוף מסתגל. גורמים וכיוונ& #1497;ם בודדים משפיעי& #1501; על הגוף. תהליכי& #1501; מסוימי& #1501; מקבלים אופי כולרי: מאיצים במהירו& #1514; מסחררת. הניידו& #1514; הופכת להיות מוגבלת עד לשלב קיפאון בדברים מסוימי& #1501;, עד לכמעט עצירה מלאה. רוח משוחרר& #1514; יכולה להביא את הגוף למצב של אי-מציא ות לכאורה. חוויות כאלה מתרחשו& #1514; בעת התנגשו& #1514; בין עמדות קיצוני& #1493;ת, מבחני אופי. וכן במריבו& #1514; משפחתי& #1493;ת קשות, אבדן, סבל וצרות.
 
לעיתים עומס חריג גורם להשפעה משמעות& #1497;ת על הגוף: מתרחש ניסוי של חוזק המבנה והעקרו& #1504;ות. בפרט חלק משתכלל. איברים שמגיבי& #1501; ברגישו& #1514; חולנית עלולים להידרד& #1512;. איבר כזה מוחלף או תפקודו שהופרע עובר לאיבר אחר. הגוף נמצא בתהליך תמידי של תנועה פנימית. האיברי& #1501; הפנימי& #1497;ם מתחדשי& #1501; ברמה תאית. התפקוד& #1497;ות משתנה. מתרחש טיהור מחומרי& #1501; מזהמים, תיקון. כל הגוף נכנס בהדרגה לקצב הרצוי: הגוף משתנה לחלוטי& #1503; בתהליך הצערה! צורתו החיצונ& #1497;ת הופכת למושכת יותר. הגוף עמיד למחלות ופחות נתון לזיהומ& #1497;ם. נסיבות החיים ובעיות הופכים להיות עבורו תופעות נורמלי& #1493;ת: לא מרגיזו& #1514; יתר על המידה. לא מעודדו& #1514; לבנות חומת מגן נגד מכרסמי& #1501; או לחפש מסכה כדי להתגונ& #1503; מהטרור.
 
הנשמה משתמשת במצב שינה להימצא& #1493;ת זמנית במרחב האטמוס& #1508;רה, תוך ביקור עולמות רוחניי& #1501; מחוצה לה. קיימות מספר סיבות להיעדר הנשמה מתוך הגוף. נמנה מספר מהן: הנשמה זקוקה לקשר. אפשר להבין אותה: תוגה ושיעמו& #1501; מתגברי& #1501; עליה בעת הימצאו& #1514; הממושכ& #1514; בכלא של הגוף. במיוחד במקרה של היעדר הבנה הדדית. אף עם סבלנות אדירה, הנשמה לא מחזיקה מעמד. הרצון לתקשר הופך לבלתי ניתן לעצירה. במסגרת "הזכות המוענק& #1514; על ידי איגוד עובדים לעבודה, מנוחה ובחירו& #1514; דמוקרט& #1497;ות" מותר לנשמה לתקשר. היא מבקרת את המרכז לתקשור& #1514; רוחנית. יחד עם התקשור& #1514;, הנשמה מקבלת הזדמנו& #1514; "למלא מצברים" , לחדש את האנרגי& #1493;ת שלה במרכז לאנרגי& #1492; רוחנית. במרכז לחינוך רוחני מועברת תוכנית לימודי& #1501;. אפשריי& #1501; גם "טיפולי ם טכניים" ו"תיקונ ים קלים" של החומר המיסטי העמיד מאוד והנצחי למעשה במרכז לבדיקו& #1514; רוחניו& #1514; המיועד לזה.
 
נעצור במצב שינה של הגוף שנחקר אך מעט. הנשמה תמיד ערה. היא משיגה תוך כדי כך את אחת מהמטרו& #1514; שלה. שינה נחשבת למצב מנוחה. בתהליך אי פעילות מתרחשת התחדשו& #1514; של הכוחות. במקביל מתרחש תהליך התחדשו& #1514; בשני כיווני& #1501;: פנימי, גופני וגם תחת השפעה של "הצקות" הנשמה. הגוף גם זקוק למילוי מצברים באנרגי& #1492; קוסמית. זה מתרחש ישירות, אך הוא גם יכול לשאוב אנרגיה נפשית. במקרה זה הנשמה מבצעת תפקיד של מצבר. האנרגי& #1492; הנפשית הינה אוניבר& #1505;לית. היא שונה מאנרגי& #1492; רוחנית מטהרת: היא מיועדת במיוחד עבור החומר המיסטי. היא נובעת ישירות מאלוקי& #1501;. ההרכב והתכונ& #1493;ת שלה שונים. היא מיועדת לטיהור ולא לאנרגי& #1492;. האנרגי& #1492; המטהרת היא בעלת תכונות נוספת שניתנו לה על ידי אלוקים: היא מסייעת לאלמות& #1497;ות של הנשמה.
 
הגוף הוא ניצן מסביב לנשמה והוא מתפתח במסגרת מתקנת. לגוף תקופת קיום מוגדרת מראש או נתונה להתאמה, אך סופית. גוף חוטה מנצל את תקופת הניסיו& #1503; להוכחה של יכולת, השגת מטרה. הגוף יורש את הנשמה ברגעי התחדשו& #1514; שנקבעו. בעת המוות הפיזי, הגוף בן המוות מתחלק למרכיב& #1497;ם. הנשמה האלמות& #1497;ת נפרדת ועפה למשכנה. גורלה מחכה לה במשרד השמימי. הגוף הקבור נועד להיות בחושך, במצב שכחה, שתיקה ומנוחה נצחית. מסתבר שבהשפע& #1514; גורמים רבים הגוף מתייבש. התאים הביולו& #1490;יים שקפאו ללא תנועה לא מקבלים אספקת דם, חמצן ומזון מינרלי וחלבונ& #1497;. בהשפעת תגובות כימיות פנימיו& #1514; מהסוג הלא ביולוג& #1497;, מתרחשי& #1501; התפרקו& #1514; וריקבו& #1503; של האיברי& #1501; והמערכ& #1493;ת. הרס טוטאלי שלהם, מוות.
החומר מצטמק לכדי שלד בעל תכונות- איכויו& #1514; מיסטיו& #1514;. קודם מתייבש& #1514; ומתפרק& #1514; רקמת השריר. העצמות והשלד עוברים שינויי& #1501; מעטים יותר בתקופה שלאחר החיים. בתקופו& #1514; ארוכות של תולדות החברות הרבות והציוו& #1497;ליזצי&# 1493;ת הרבות נולדו רעיונו& #1514; דמיוני& #1497;ם רבים של מבנה אידאלי של העולם, החברה, המשפחה והאדם כחלק המרכיב את השלם. לעיתים האדם נחשב ליסוד הבריאה והפירמ& #1497;דה הועמדה על השפיץ. בתקופו& #1514; רבות, דעת הציבור בחברות שנכחדו קיבלה את הרעיון של החיים הנצחיי& #1501; של כדור הארץ. בדומה לתופעה זו, הם חלמו על חיי נצח לעצמם, לאהובי& #1492;ם ולקרוב& #1497;הם ולבני משפחות& #1497;הם. הבא לא נתקע בדיוני& #1501; על אודות ההומני& #1494;ם המופשט ושטויו& #1514; פילוסו& #1508;יות דומות והסוג הספציפ& #1497;. הם דימו את העצמם להומני& #1505;טים יותר מאשר אלוקים בכבודו ובעצמו.
 
עוד ניתן להבין את האנשים המוזרי& #1501; שהם לא "תיאורט יקנים-א ידאולו& #1490;ים" שמלכתח& #1497;לה קיבלו הנחות שאינן בנות קיימא, מסוכנו& #1514;, מזיקות. הומניז& #1501; אפשרי ברמה של אינסטי& #1504;קטים שנלמדו, שיטות חינוך במשפחה, טרום בית הספר ובבית הספר. הומניז& #1501; פוליטי הוא משהו מיוחד. לעיתים יותר דמגוגי& #1492; בהתגלמ& #1493;תה. אנשים חכמים ונאורי& #1501; הצליחו לפתח תכונות אינדיב& #1497;דואלי&# 1493;ת. אצל חלקם אי אמון בפוליט& #1497;קה ואצל אחרים דחייה מוחלטת. הומניו& #1514; היום זו יותר סיסמה של מפלגות קיצוני& #1493;ת מסוימו& #1514; ולא עיקרון ראשוני של יהדות. אנחנו לא צריכים משהו אחר וגדול יותר: מספיק לנו מה שהעניק לנו אלוקים! הדברים החיוני& #1497;ם בחיי היום יום. אנו נקבל את תחיית המתים כצורת ביטוי של הומניו& #1514;.
 
איברי הגוף שנאספו לתוך המערכת לפי הפרויק& #1496; "מכונה חיה" של אלוקים משמשים למעטפת של הנשמה. במסגרת המעוצב& #1514;, מאוזנת מבחינה אדריכל& #1497;ת, ובעלת מבנה סימטרי, נבנו בנייני& #1501;, קומות של מבני גוף חיים, אינדיב& #1497;דואלי&# 1497;ם. איברים אלה, כל עוד הם בריאים ומערכת העיקול תקינה, עובדים ללא הפסק. שרידי גוף שאינם מתפרקי& #1501; מהווים הבטחה לנס תחיית המתים בעתיד. אף אחד לא יודע איך זה יקרה. האם זה יקרה בעת ביאת המשיח שנשלח במיוחד על ידי אלוקים הנוכחי? האם יהיו להם נשמות? אף אחד אינו יודע מה יהיה האות המבשר את תחיית המתים. איך זה יקרה מבחינה מעשית? יהיה צורך לחלק את הנשמות למרכיב& #1497;ם רבים? לתת חלק מהנשמה לכל מי שקם לתחיה? ללא השתתפו& #1514; אלוקית תחיית מתים אינה אפשרית. קיום ממשי שלהם למילוי היעוד העתידי. בפרויק& #1496; האדיר מכל הבחינו& #1514; יחולו טעויות ותקלות בכל שלב תחיית המתים. קשה להגיע לתמימו& #1514; דעים. קיום בשלום בין אלה שקמו לתחייה ובאו מתקופו& #1514; היסטור& #1497;ות שונות.
 
להגיע להתנהג& #1493;ת מפוקחת, ציות ומשמעת של המונים הקמים לתחייה: בכמויו& #1514; אדירות בלתי ניתנות לדמיין או לספור. התהליך יהיה מורכב: השגת הבנה בין לאומים, דורות, רמות התפתחו& #1514; שונים, בעלי אמונה מול חסרי אמונה...&#148 8;יך הם יוכלו לתקשר ביניהם, לחיות ביחד? לאיזו מטרה מיועדת תחיית מתים? יקראו לכולם למשתה חד פעמי? מטרת ההתכנס& #1493;ת יותר חשובה ובעלת משמעות גלובלי& #1514;? שלא יגנו אותנו: הספקני& #1501;! תסלחו על הספקות. המאמינ& #1497;ם הפנטיי& #1501; ללא ספק יקבלו את ההבטחו& #1514; האלה ללא עוררין. אנשים בעלי חשיבה אנליטי& #1514; משווים את העובדו& #1514;, מחפשים קשרים הדדיים, השפעתם והשלכו& #1514;יהם. ההנחה על אודות תחיית מתים על פני תקופת זמן, הדרגתי& #1514; ורבת שלבים תקל על המצב. קודם כל המעשה החגיגי הזה יגיע לצדיקי& #1501; ויראי שמיים. אלה שבמהלך חיים על פני האדמה הוכיחו בסבלם את נאמנות& #1501; לתורתו. אצלם הכל הרבה יותר פשוט: הם יקומו לתחיה ללא מילים וללא דאגה. אך אפילו בקרבם, דו קיום בחברה המתארג& #1504;ת לא יהיה פשוט.
חשוב, כיצד יוכלו לחיות ביחד החיים שלא נפטרו עם אלה שקמו לתחייה! האם נאלץ להמית אותם באפון זמני? לנהוג באכזרי& #1493;ת שלא תיאמן לנוכח פסטיבל הומני אדיר של חיבור תקופות במישור אחד של אחוות העמים. כיצד ישתלבו בחברה החוטאי& #1501; שקמו לתחיה בשלבים הבאים? יקומו לתחיה כדי לחיות או כדי לעמוד למשפט? איפה יחיו כל ההמוני& #1501; האינסו& #1508;יים? כיצד נשקם אותם? האם ניתן לשקם את כל החוטאי& #1501;? להביא אותם למצב טוב או במטרה להפחית את הסיכון לביטחו& #1503; של כולם: לא צריך להחיות את כולם? מי יחליט על זה? כיצד? הקמים לתחייה יהפכו לבני אלמוות או יתחילו שום למות בתורם? מה הלאה? מה היא המטרה הממשית של תחיית מתים? איזו משימה תוטל על כל נשמה שקמה לתחייה, על כולם ביחד? האם לאחר התחיה יישארו פיתויי& #1501;, מעשים פרובוק& #1496;יביים והמשחי& #1514;ים של השטן. החסידי& #1501; שלו? האם אז לא יהיה בכך צורך?! לא יהיו יותר סכסוכי& #1501;, מלחמות או תופעות שליליו& #1514; אחרות? לאחר המוות, תחיית מתים, האם חיי הצדיקי& #1501; הנבחרי& #1501; של אלוקים יהיו חיי נצח ללא דאגות. הם יהפכו לשרשרת תענוגו& #1514; זה אחר זה.
 
.
.
: , , .
. , - . , , , , . .
. . . , . : , . - .
. . , - . : . : (). , -
. -, . ,
, . - , . , , - . ! ! , , . . : . !
. : . , . . . , . . . . . . . : - - . .
: . , .
. , , . ! , , , , . , , . . . , , , , , . .
: " " . . ! , . , : . , . , . . : "". , , ! : , .
. . , : . , . , . . . , . , . , . . . , . , . , , . "", . , , , , , . , . ,
. . : , . , , . : . . . : . !
: , , . , , -- -. : . , ( ): , . ! , ! : : ! : ! : - : ? , , , , . . "": "" , .
: , , , . . . . : "". , , : , . , , . : . ! : . : ! : . , "" , : . : , . ! : , , .
: , , , . . . : . , . , . , , : , . . : . - . - . - , . , , , , .
60000 . " ". . : . " "! . , . . : - : . - , . 59990 - "": . . : !
-. . .
, , . . . " , ". : ! . , . - . , , - . , . .
: , . ( : ; !).
. . , . " " , ... . , , ... , , . , !
! ! , , .
" " : . : : ! : , , , . . . . : . , . , - , . : .
: . .
. , . , , , . , , -. - . , , . . , , . , , . - , , . . . , , - . . , : - .
. , Ȼ. . : , . , . , , , . : . - . . , : , , . , , . ! ! , , , .
, . ɻ: . ܻ Ȼ . ! , , : ! . . , . . . , . . , . , - . , , .
. : , . . , , . , . . . . . , , . . , . . . . , , .
, . . . . . - , . . . . : , , , , - , . : . .
, . . . . : . . : . . һ . . : , . : , . - - . .
, , , : . , . . : . . , , . . . . . ɻ ɻ . . . . , . . Ȼ.
- , . . . , . , . - . . , ... : - . , . : . : , , . . : .
, . . , . : . : . . ջ . . . : , . -, . . , . , , , .
: . . . . . . . , . : ! . , . , : . , .
, . , . : . : - . . . . , . . , ߻, : . . л һ , : .
. . . . . : , , ɻ . . , . . . : . . . . : .
, . , .
, . . . , . - . , , , . : . . , , . , . , .
: -. , . , . , , , . . . : , , -. , . , .
- "-": , , . , , . : . ( ). , . : , : . - : . : ! . , .
- " " . , , , , , . , , . . , . , , - . ? ? ? , . ? ? ? - . . , . . .
, , : , . : , , , -... ,
? ? ? , ? : ! . . , , . , , . , -. , . : , . .
, , - ! ? , . ? ? ? ? ? , : ? ? ? ? ? ? , ? , , ? ?! , ? , , , . .
Copyright: , 2019
384181
: 16.07.2019 13:09

, .

[ 16.07.2019 ]
    : ...


" "
.

" "
2020

" "
2019

" "
2020
,

" "
""
.
.
.

" "
"" ""